سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه دوازدهم 1:34:43