خطوط کامل تولید بطریهای تحت فشار آلومینیومی یک تکه 17:22