تهران شناسی ، فیلم : مستند "تهران پایتخت ایران است" 17:28