طنز خنده دار برنامه ی گلخانه در شبکه ی سوم (ریوندی،حسینیان)(2) 9:16