آزمایش تاثیر فشار هوا بر پایین رفتن مایعات در ارلن 0:32