اعطای مدرک مدیریت قراردادها در مؤسسه مدیریت پاکستان 1:50