جلسه امنیت ملی و رفاه جامعه_دکتر علی باقری_پارت اول 1:00:42