معرفی بند کفش نورانی نئون - Neon light shoe lace 1:39