کشتی با چوخه بنی هاشم برغمد سال 1390 - قسمت دوم 30:11