امام جمعه بیرجند / ایادی بیگانه مانع از پیاده کردن آرمان های امیرکبیر 0:59