ربات انسان نما سورنا 3-بالا و پایین رفتن از سطح شیب دار 0:42