دکتر مجید سیاری - مدیرعامل مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان 17:49