مراحل ساخت ، تکمیل و نصب توربین بادی 5 مگاوات 6:01