نمایش جالب گروه رزمی با اهنگ حامد زمانی-روستای عربی 9:15