تعطیلات نوروزی استاندار (دکتر دهمرده) چگونه گذشت؟ 8:42