زحال دلم نیست آگه کسی ، به شمشیر بابم دارم وصیت بسی 5:44