کلیپی از صدای مداحان سوچلما.نکا.(حمیدمحمدی سوچلمایی)

5:03