مصاحبه دکتر آرش نجف بیگی با سایت و کانال خبرفوری 1:00