صمد نیکخواه بهرامی(بازیکن سابق مهرام ) دربرنامه دورهمی 16:22