قسمت دوم کاتلین در اندروید ساخت اداپتر برای لیست ویو 18:58