مطالبات مردمی از سفر ریاست جمهوری به استان مرکزی

7:22