بخشهایی از اجرای آهنگ قرص قمر از راتین رها در گشکا 1:00