پادکست هفتگی؛ سگ های خانگی، از نجاست تا وفاداری 2:49