حلقه و پلاک پرنده با کد اختصاصی و امکان رهگیری اینترنتی 17:26