هزار کوشان پایتخت وپرورش وتولید مرغهای شاخدار توسط برادران بخشی 1:26