برنامه چارگوش - قسمت اول: گفتگوی جذاب با گروه پالت 51:27