اعتراض یک فعال سیاسی آمریکایی به مقام مسئول فشار بر ایران در وزارت خارجه آمریکا 2:29