بیوگرافی دکتر غلامرضا عمرانی در گفتگو با دکتر نیک پژوه 1:02:53