قرآن بایسنغری، بزرگ ترین مصحف خطی جهان؛ چهار روایت 7:57