حضور چهار دانشمند خارجی مسلمان بویژه دکتر عبدالکریم تاراس در مشهد 3:46