سیزدهمین کنگره سرطان پستان ، دکتر محمد هادیزاده 1:07