زبان انگلیسی و عربی حرف آخر در برنامه کارنامه 20 47:14