-درای نیدلینگ تیبیالیس آنتریور - فیزیوتراپی و درای نیدلینگ 2:16