پایان همایش دانشجویان دامپزشکی ایران در سمنان 2:15