چین بزرگترین تولید کننده انرژی خورشیدی در جهان 1:02