ببینید این بازرگان چجوری با اقای شریعتمداری وزیر صنعت معدن حرف میزنه 2:20