جراحی بسته دیسک کمر در بیمار مبتلا به التهاب مفاصل کمری 1:05