پرسش و پاسخ دکتر شفیعی در رادیو سلامت، عوارض جراحی بینی 2:00