مشکلات بازیکنان شهرداری تبریز پس از دیدار پرسپولیس پاکدشت 2:10