تحلیل دمپر ویسکوالاستیک تحت بارگذاری سیکلی در اباکوس 3:17