پنجمین سالگرد کشته شدن آندره استنین، عکاس خبری روسیه در اوکراین

1:14