توضیحات واعظی درباره علت برگزار نشدن جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی

0:58