اردوی یزد - مدیران متوسطه اول و دوم برخوار / بهمن 96 1:19:16