اصل تاخیر انرژی را برای رسیدن به خواسته هات در نظر بگیر 5:05