محمد مسلمی(عموهای فیتیله ای)درپویش کتاب وزندگی شرکت کرد 1:24