مصاحبه اقای نادر حسن زاده دلیر در حوزه ی کارآفرینی 7:19