تصاویر لحظه آزادسازى مسجد نورى در منطقه موصل القدیم. 0:50