مخابرات:برکناری مدیرعامل یک موضوع عادی و داخلی بود! 11:07