تلاش بانکها در حمایت از صنعت با کمترین میزان منابع 2:55