تریلر زمان عرضه‌ی Left Alive نجات هر سه قهرمان بازی را نشان می‌دهد 2:42